Autor bloga

Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. Ivo Josipović s urednikom bloga Želimirom Ciglarom na gradilištu Muzičke akademije u Zagrebu, Trg maršala Tita. Snimio Renato Branđolica u kolovozu 2009. godine uoči izborne kampanje

На фотографија

Претседател на Република Хрватска проф. Д-р. Иво Јосиповиќ со уредникот, на градилиштето на Музичката академија во Загреб на плоштадот „Маршал Тито„. Снимил, Ренато Бранѓолица, во пресрет на предизборната кампања во август 2009. година.

Prijava za Treći međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Hrvatsko filološko društvo, Odjel za kulturu hrvatskog jezika, Zagreb, 20. – 21 prosinca 2010.

Želimir Ciglar, prof.
University of St. Cyril and Methodius
Faculty of Philology “Blaze Koneski”, Skopje
Republic of Macedonia,

zelimir.ciglar@ xnet.hr
The Republic of Croatia

How to help your blog and portal to reduce the fear of languages and alphabets/
Experience in teaching the Croatian language in the Republic of Macedonia

Working as a lecturer of Croatian language three semesters with students of Croatian language and literature in the Republic of Macedonia, University “St. Cyril and Methodius”, Faculty of Philology “Blaze Koneski”, the author tried the possibilities and limitations of teaching students using the blog http://zciglar . wordpress.com that he created and organized for students, as a means of communication and learning, and internet portals https://www.kroatisti.mk who started as a mentor with Macedonian students of Croatian language and literature as journalism workshop. The paper compares the two media, showing how the fear of other languages and cultures are reflected in the students’ needs instead of the language that the traffic picture. It also shows how to manifest the fear of writing croatian latin letters (gajica), so gradually the students have the opportunity to present their work to others and to the virtual space of an attempt to compare their own knowledge and skills with the skills of colleagues. So they go the way from the pictures to the letters and language.
The author draws attention to studies of magnetic resonance imaging, which proved that the brain uses less energy anticipating image content across the screen, but during the dreamtime – Taylor, Kathleen, “Ispiranje mozga – znanost kontrole uma”, Algorithm, Zagreb, 2006. (“The Science of Brainwashing Tought Control”, Oxford University Press, 2004). So warns the necessity of developing the habit of reading, writing and speaking with students as the only reliable way to acquire knowledge and develop intelligence.
The author shows how finally came time when will total computer ignorant person could  acquire virtual media, and so, without the mediation of electrical and electronics engineers, teachers and writters could open the way for verbal and nonverbal communication with  students and show how to comunicate successfully with the generations who grew up in the solitude of the home screen with lots of sparkling images illusion that it is a window into reality.
In that sense, this is a turning point for humanistic intelligence, the author argues, because again, as during the invention of the press, humanist scholar can be ahead of technology, the way it provides and recommends Marshall  McLuhan in “Razumijevanje medija”, Golden Marketing / Tehnička knjiga, Zagreb, 2008. (“Understanding Media”, 1946/1996. Copyright Corrine McLuhan)
Želimir Ciglar, prof.

Autor bloga Želimir Ciglar uhvaćen na skopskim ulicama. Snimila Svjetlana Ciglar

Autor bloga Želimir Ciglar uhvaćen na skopskim ulicama. Snimila Svjetlana Ciglar


Želimir Ciglar, prof.
Sveučilište Svetog Ćirila i Metoda
Filološki fakultet “Blaže Koneski”, Skopje
Republika Makedonija,

zelimir.ciglar@xnet.hr
Republika Hrvatska

Kako uz pomoć bloga i portala smanjiti strah od jezika i pisma/
Iskustva u nastavi hrvatskog jezika u Republici Makedoniji

Radeći kao lektor hrvatskog jezika tri semestra sa studentima hrvatskog jezika i književnosti u Republici Makedoniji, na Sveučilištu “Svetog Ćirila i Metoda”, na Filološkom fakultetu “Blaže Koneski”, autor je iskušao mogućnosti i ograničenja poučavanja studenata uz pomoć bloga https://zciglar.wordpress.com koji je sam osmislio i organizirao za studente, kao sredstvo učenja i saobraćanja i internetskog portala https://www.kroatisti.mk koji je kao mentor pokrenuo s makedonskim studentima hrvatskog jezika i književnosti kao novinarsku radionicu. U radu  uspoređuje ta dva medija pokazujući kako se strah od jezika i druge kulture očituju u potrebi studenata da umjesto jezikom saobraćaju slikom. Također pokazuje kako se očituje i strah od pisma, gajice, kako se postupno studentima nudi mogućnost da vlastite radove predstave drugima i da u virtualnom prostoru pokušaju usporediti vlastita znanja i vještine s vještinama kolega. Tako prolaze put od slike do pisma i jezika.
Autor upozorava na istraživanja magnetnom rezonancom koja dokazuju da mozak troši manje energije percipirajući slikovne sadržaje preko ekrana, nego tijekom snivanja –Taylor, Kathleen, “Ispiranje mozga”, Algoritam, Zagreb, 2006.  (“Brainwashing The Science of Tought Control”, Oxford Univerity Press, 2004). Stoga upozorava na nužnost razvijanja navike čitanja, pisanja i govorenja kod studenata kao jedinog pouzdanog načina stjecanja znanja i razvijanja inteligencije.
Autor pokazuje i kako je napokon došlo vrijeme kad i posvemašnji računalni nevježe mogu ovladati virtualnim medijima i tako, bez posredovanja inženjera elektrotehnike, otvoriti put knjizi i verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji saobraćajući uspješno s naraštajima koji su  odgojeni u samoći doma pred ekranom s puno blještećih slika u iluziji da je to prozor u stvarnost.
U tom smislu, ovo je prijelomni trenutak za humanističku inteligenciju, tvrdi autor, jer ponovo, kao i u doba pronalaska tiska, humanistički intelektualac može biti ispred tehnologije, na način na koji to predviđa i preporučuje Marshal l McLuhan u “Razumijevanju medija”, Golden marketing/Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.  (“Understanding Media”, 1946/1996.)
Želimir Ciglar, prof.

Želimir Ciglar rođen je u Zagrebu 1962. godine. Studirao je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a diplomirao je Hrvatski jezik i južnoslavenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Više od 20 godina bio je kazališni kritičar. Za roman “Decameron za golobrade pustolove” nagrađen je Nagradom “Mato Lovrak” Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Suradnik je časopisa The Bridge/Most, član Matice hrvatske, Društva kazališnih kritičara Hrvatske i Hrvatskog novinarskog društva. Od 2009. godine lektor je hrvatskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu “Blaže Koneski” u Skopju. Stipendist je Ministarstva kulture Republike Hrvatske (za roman “Šutnja”).

U Makedoniji ima više od 120 studenata koji na četiri godine studija slušaju hrvatski jezik kao strani, južnoslavenski ili kao glavni i kao B predmet.  Ovaj blog trebao bi biti prije svega pomoć tim studentima da lakše svladaju hrvatski jezik i da upoznaju hrvatsku književnost — i jedno i drugo u sjecištu sinkronijskog i dijakronijskog tijeka vremena. Također bi im trebao pomoći da se lakše snađu u filološkim hodnicima i labirintima slavenskih i drugih jezika. Naposljetku, nakana urednika je da pomogne i drugim profesorima da razvijaju ljubav prema materinskom jeziku svojih studenata u Republici Makedoniji.

Nakana je ovog bloga ne samo popularizacija hrvatskog jezika i književnosti, već i hrvatske jezikoslovne znanosti i znanosti o književnosti, ali i hrvatske kulture u cjelini. Želja je urednika da to bude most između makedonske i hrvatske kulture preko kojeg će studenti brže i lakše prelaziti s Istoka na Zapad i sa Zapada na Istok, virtualno i stvarno. (žc)

Urednik se bori sa skulpturom bika na skopskim ulicama. Snimila Svjetlana Ciglar

За уредникот

Желимир Циглар е роден во Загреб 1962. година. Студирал глума на Академијата за драмски уметности во Загреб, а дипломирал на Катедрата за Хрватски јазик и јужнословенски книжевности на Филозофскиот факултет во Загреб. Повеќе од 20 години бил театарски критичар. За романот „Декамерон за голобрадите авантурист„ е награден со наградата „Мато Ловрак„ што ја доделува Министерството за наука, образование и спорт на Република Хрватска

Циглар е соработник на списанието Мост & The Bridge и член на Хрватска матица, на Друштвото на театарски критичари на Хрватска и на Хрватското друштво на новинари. Од 2009. година е лектор по хрватски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески„ во Скопје. Стипендист е на Министерството за култура на Република Хрватска за романот „Шутња„.

Во Македонија има повеќе од 120 студенти кои на четирите години студии го слушаат предметот хрватски јазик како странски, јужнословенски, или као главен предмет и како предмет под Б. Овој блог би требало да биде, пред се, помоќ за тие студенти полесно да го совлаадат хрватскиот јазик и да ја запознаат хрватската книжевност – и двете во средиштето на синхронискиот и дијахронискиот тек на времето.

Исто така би требало да им биде од помоќи и за полесно снаоѓаље низ филолошките патеки и лавиринти на словенските и други јазици. Најпосле, намерата на уредникот е да им помогне и на другите професори да ја развиваат љубовта спрема мајчиниот јазик кај своите студенти во Република Македонија.

Целта на овој блог е не само популаризација на хрватскиот јазик и книжевност, туку и на хрватската лингвистичка и кнјижевна наука и хрватската култура во целина. Целбата на уредникот е ова да биде мост во целина помеѓу македонската и хрватската култура преку кој студентите побрзо и полесно ќе преминуваат од Исток на Запад и од Запад на Исток, виртуелно и реално. (ж. ц.)


Gitaru kupio za Lovraka

Godine 2000. godine roman Decameron za golobrade pustolove Želimira Ciglara dobio prvu državnu nagradu za roman za mladež Ministarstva kulture republike Hrvatske, nagrada nosi ime uglednog pisca za djecu Mate Lovraka. Ulomci novog romana“Šutnja” (za odrasle) na čitanju su kod trojice uglednih izdavača.  Novi je roman stipendiran tromjesečnom stipendijom  Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Hvala prof. dr. Vojislavu Matagi i prof. dr. Dragutinu Rosandiću na povoljnim recenzijama moje “Šutnje”.

 

Ako izdavači  ne budu zadovoljni otisnut ćemo ga u vlastitoj nakladi. Barem će svaki zarez, svaki uskličnik i svaka točka, kao i svaka pogreška, biti autorovi i Božji!

Iz serije Mate Lovraka "Prijatelji" Radio televizije Zagreb sedamdesetih godina 20. stoljeca. U reziji Marija Fanellija. Na slici (slijeva) Boro Grubisic, danas svjetski poznati fizicar, I. Kovacevic, zagrebacki poduzetnik i Zelimir Ciglar.

Iz serije Mate Lovraka "Prijatelji" Radio televizije Zagreb sedamdesetih godina 20. stoljeć a. U re ziji Marija Fanellija. Na slici (slijeva) Boro Grubišić, danas svjetski poznati fizičar, I. Kovačević, zagrebački poduzetnik i Želimir Ciglar.

Prvo me mater nauči govoriti hrvatski, a sada učim šutjeti i na hrvatskom i na makedonskom i na slovenskom i na bošnjačkom i na srpskom i na crnogorskom i engleskom i na francuskom… A blues, saudad, la pena, sevdah… rastu u meni i srce je prepuno ljubavi za boli malih naroda koji su kuće sagradili na cesti, pak su neprestance vojske prolazile i rušile, a oni bježali u planine, pak se vraćali i nanovo gradili i trpjeli zulume i pogrome… Zato mi je i najdraža makedonska pjesma “Ajde slušaj, slušaj, kaleš bre Anđo” (Hajde slušaj, slušaj garavušo, Anđo!)

Novcem od nagrade Lovrakove kupih gitaru i sada sam sobni gitarist. Kad se u domaju vratim iz tatkovine bit ću ulični gitarist. Uostalom, sa ceste i dolazim, iz zagrebačke Dubrave! Predgrađa su sva nalik jedno drugom. Više sam čestitih ljudi sreo na ulici nego na crvenim tepisima. Ali ima ih, samo se skrivaju. Jer

MI SMO TVAR OD KOJE SATKANI SU SNOVI

I OVO MALO NAŠEGA ŽIVOTA

SNOM SE ZAOKRUŽUJE (Shakespeare).



Mr. Želimir Ciglar, profesor hrvatskog jezika i književnosti u skopskom lektorskom stanu. Autoportret 2009. godina

Oglasi

2 komentara dana “Autor bloga”

  1. Ljiljana Gorišek Says:

    “Virtualno i stvarno” ugodno iznenađenje!
    Srdačan pozdrav i svako dobro bivšem kolegi!
    Ljiljana G. ex Harasim


Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s


%d bloggers like this: